godzina:
MKL - N


MOLYKOTE MKL-N - Smar zdyspergowany
WŁAŚCIWOŚCI
* Penetracja * Adhezja * Ochrona przed zużyciem * Ochrona przed korozją * Trwałość
SKŁAD
* Olej mineralny * Inhibitory *Dodatek poprawiający adhezję * Stałe środki poślizgowe * Rozpuszczalniki
Smar na bazie oleju mineralnego z zawartością stałych środków poślizgowych zawieszonych w rozpuszczalniku
ZASTOSOWANIE
* Do smarowania łańcuchów
TYPOWE WŁASNOŚCI

Norma*
Test
Jednostka
Wynik
kolor
czarny
Gęstość
gęstość w temp. 20°C
g/ml
0,87
Wytrzymałość warstwy smaru, ochrona powierzchni metalowej przed zużyciem
Tester czterokulowy (VKA)
DIN 51 350 pt.4
Siła zgrzewu
N
1200
DIN 51 350 pt.5
Skaza ścierna przy próbie ścieralności przeprowadzanej pod obciążeniem 800N
mm
0,9
DIN 51 802
Ochrona przed korozją
Metoda SKF-Emcor
Stopień skorodowania
0-1

* DIN: Deutsche Industrie Norm (niemiecka norma przemysłowa)
SPOSÓB UŻYCIA
Sposób nakładania -Smar należy nakładać na czyste, suche powierzchnie przy pomocy pędzla. Małe łańcuchy można również zanurzać w smarze. Nasmarowany łańcuch można używać po odparowaniu rozpuszczalnika (po ok. 30 minutach).
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU NIE SĄ DOŁĄCZANE DO PRODUKTU. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NALEŻY PRZECZYTAĆ KARTY DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU ORAZ ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ UMIESZCZONYCH NA POJEMNIKACH ETYKIET OSTRZEGAWCZYCH, ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA. KARTY DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRODUKTU MOŻNA OTRZYMAĆ w ABS Serwis
OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU I PRZECHOWYWANIE
W przypadku przechowywania w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, w temperaturze nieprzekraczającej 20°C, okres przydatności produktu do użytku wynosi 36 miesięcy od daty produkcji.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Produkt jest dostępny w pojemnikach o różnej standardowej wielkości. 400 ml spray;1 kg ;5 kg ;180 kg .
OGRANICZENIA
Niniejszy produkt nie został przebadany pod kątem przydatności do zastosowań medycznych lub farmaceutycznych ani nie jest przedstawiany jako produkt nadający się do tego typu zastosowań.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Firma Dow Corning posiada szeroko rozgałęzioną organizację ds. Zarządzania Produktami oraz dostępny w każdym regionie zespół specjalistów ds. Ochrony Zdrowia, Środowiska i Egzekwowania Przepisów, których zadaniem jest udzielanie klientom firmy wszelkich informacji w zakresie bezpieczeństwa użytkowania produktów..
INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI – PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ICH TREŚCIĄ
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oferowane są w dobrej wierze i w przekonaniu o ich dokładności. Jednak ze względu na to, że warunki i sposoby użytkowania naszych produktów znajdują się poza naszą kontrolą, informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy wykorzystywać w zastępstwie wykonywanych przez klienta testów, których celem jest upewnienie się, czy produkty firmy Dow Corning są bezpieczne, skuteczne i nadają się całkowicie do zamierzonego użytku.
Wyłączna gwarancja udzielana przez firmę Dow Corning ogranicza się do zagwarantowania, że produkt spełnia obowiązujące w chwili wysyłki specyfikacje handlowe określone przez firmę Dow Corning. Wyłączne zadośćuczynienie i jedyna odpowiedzialność firmy Dow Corning z tytułu naruszenia gwarancji ogranicza się do zwrotu ceny zakupu lub do wymiany produktu, którego właściwości okażą się różne od gwarantowanych. Firma Dow Corning w sposób jednoznaczny nie udziela żadnych innych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji dotyczących przydatności do konkretnego celu lub przydatności do sprzedaży. O ile firma Dow Corning nie przekaże użytkownikowi swojego produktu ściśle określonego, sporządzonego na piśmie i właściwie podpisanego potwierdzenia przydatności tego produktu do konkretnego użytku, firma Dow Corning nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody uboczne lub wtórne. Proponowane zastosowania nie powinny być uważane za zachętę do naruszania jakichkolwiek konkretnych praw patentowych
  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT